Настоящите Общи условия уреждат правилата за достъпа и използването на интернет сайта www.shareit.bg (“сайта”),  наричани за краткост „Условия за ползване”.


I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чрез използването на сайта Вие се съгласявате да бъдете правно обвързан от настоящите Условия за ползване, които влизат в сила веднага след първата употреба на сайта. Условията за ползване се прилагат към всички потребители на сайта, включително към тези, които предоставят видео съдържание, информация, текст, снимки, графики, снимки, аудио или видео или други материали за сайта (“материали”). Ако не сте съгласни да бъдете правно обвързан от Условията за ползване, моля не влизайте и/ или не използвайте сайта.

II. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Материалите от сайта, имената, изображенията, иконите и логата, идентифициращи ShareIt, трети страни и техните продукти и услуги, са обект на авторски и сродни права, права върху дизайн и търговски марки. Никоя клауза в Условията за ползване не може да се разбира – по подразбиране или по друг начин, като даване на право за използване на материалите от сайта, имената, изображенията, иконите и логата, публикувани в сайта, освен в случаите, в които те биват използвани за споделяне или за лично ползване. При копиране на текст от сайта и слагането му в друга медиа или група от медии, задължително трябва да присъства забележка на видно място, че материала е от www.shareit.bg

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Вие се съгласявате да не използвате, копирате, възпроизвеждате, разпространявате, публикувате, излъчвате, изтегляте, съхранявате – на какъвто и да е носител, както и да не адаптирате или променяте по какъвто и да е начин, да не предоставяте публично или по какъвто и друг начин да не използвате съдържание от този сайт или на части от него, например отделни филми, предавания и др. (наричано по-нататък Съдържание) по никакъв друг начин освен за Ваше лично, нетърговско ползване.

Освен това, Вие се съгласявате да не адаптирате, променяте или създавате производни творби от Съдържание на ShareIt, освен за Ваше лично, нетърговско ползване. Всяко друго използване на Съдържание на ShareIt изисква предварително писмено разрешение, което можете да поискате на следния Email адрес: info@shareit.bg д

Вие се съгласявате да използвате сайта само със законни цели и по начин, който не нарушава правата на други лица или не ограничава или не пречи на други лица да го използват. Забраненото поведение включва причиняване на неудобства на което и да е лице чрез изпращане на неприлично или обидно съдържание или прекъсване на нормалния диалог в рамките на сайта.

Вие се съгласявате да не събирате лична информация, която може да идентифицира даден потребител, включително имена на акаунти от сайта, както и да използвате за търговски цели информация, получена от сайта.

Вие се съгласявате да не отправяте предложения с търговски цели към който и да е потребител на сайта във връзка с негови материали директно чрез сайта.

Вие потвърждавате, че отговаряте на едно от следните условия: навършени 18 години, еманципиран непълнолетен, или имате разрешение на родител, или на настойник.

Вие потвърждавате, че разбирате и че сте способен да приемете настоящите Условията за ползване. При предварителна писмена заявка и писмено разрешение от Share It използването на определени Съдържание на Share It може да бъде разрешено за журналистически нужди.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/

МАТЕРИАЛИ

С предоставяне на материали от какъвто и да е вид (включително текст, изображения, графики, снимки, аудио- или видео материали), Вие се съгласявате, в съответствие с клаузите на настоящия раздел, да предоставите на Share It за разпространение в целия свят, безсрочно, безплатно, неексклузивно, прехвърлимо и неотменимо право и разрешение за използване, възпроизвеждане, модифициране, редактиране, монтиране, променяне, адаптиране, превеждане, дублиране и/или субтитриране на всички езици, създаване на всякакви производни материали, публикуване, разпространение, излъчване, предоставяне на обществеността, съхраняване, изпълнение, показване пред публика и упражняване на всички авторски права и права за разгласяване, свързани с Вашите материали, в тяхната цялост или части от тях и/или правото да бъдат включени части от всички Ваши материали (включително адаптация и/или производни от тях) във всяко друго произведение (включително всякаква аудиовизуална програма) в каквато и да е медия, платформа или друго средство (вече известно или което ще бъде разработено по-късно) за целия срок, допустим от закона, както и за всички права, които могат да съществуват относно Вашите материали.

Основни изисквания към Вашите материали:

Материалите трябва да бъдат съобразени с функцията на Share It, да са изработени с добър вкус, написани на български език с кирилица, да са конструктивни и съобразени с правилата на добрия тон.

Не са разрешени реклама, спонсорство и други търговски съобщения, освен след заплатен абонамент за това.

Не е разрешено противозаконно или осъдително съдържание: клеветнически, обидни, вулгарни, вредоносни, нецензурни, богохулни, сексуално-ориентирани, расистки или други засягащи достойнството на личността материали или език.

Не е разрешена умишлена злоупотреба: напр., многократното изпращане на същите или много сходни материали. Ако използвате няколко логина с цел разстройване на сайта или ако безпокойте другите ползватели, ще бъдат предприети мерки срещу вашите акаунти.

Като изпращате материали, Вие гарантирате, че:

Вашите материали са Ваше лично оригинално произведение, което не нарушава никакви закони; че Вие имате изричното съгласие, че са Ви отстъпени правата и/или че имате разрешение от всеки един от носителите или от възможните носители на права и/или от физическите лица, които могат да бъдат идентифицирани в материалите, да използвате името и/или изображението и/или данните на всяко такова идентифицируемо лице, с оглед включването и използването на вашите материали за всички цели, упоменати по-горе, по начина, определен от сайта и от тези Условия за ползване.

Вие гарантирате, че за използване на материалите по начина, определен по- горе, не се дължи никакво заплащане от стана на Share It на което и да е лице по повод на използването на Вашите материали.

Вие се отказвате от всякакви нематериални права над вашите материали с цел да бъдат публикувани във всяка една от секциите на сайта, както и за да бъдат включени в други произведения и по-общо, за всички случаи, определени по-горе.

Вие се задължавате да обезщетите, защитите и да освободите от отговорност Share It в случай на загуба, търсене на отговорност, претенция, иск, щета или разход (включително всякакви правни такси или други разходи), които могат да възникнат за Share It в резултат на Ваше нарушение на горните условия и гаранции. Независимо от споменатото по-горе задължение за обезщетение, за което Вие оставате напълно отговорен, Share It си запазва правото да предприеме специална защита и да действа по всякакъв друг подходящ начин.

Ако не искате да дадете на Share It гореспоменатите права и/или не можете да предоставите на Share It гореспоменатите гаранции, моля не изпращайте свои материали. Share It си запазва правото да откаже или да премахне всеки материал без предизвестие или да предприеме действия срещу всеки акаунт по всяко време, поради всяка причина, без да иска предварително съгласие и без предизвестие.

V. ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Share It не носи отговорност за щети, включително преки или косвени, възникнали при използването и/ или неизползването на данни или ползи, произтичащи от договор, небрежност или друго действие при или във връзка с използването от Ваша страна на Съдържанието на Share It, включително информацията, имената изображенията, търговските марки и знаци, свързани или отнасящи се до Share It, нейните продукти или услуги (или до продуктите и услугите на трети лица) се предоставя за Ваша информация и единствено за Ваше лично ползване, без никаква гаранция (изрична или подразбираща се по закон) относно задоволително качество, годност за определена цел, липса на нарушения, съвместимост и др.

Share It се старае да гарантира, че сайтът е актуален, доколкото е възможно, но Share It не може да даде гаранции за точността и валидността на информацията, публикувана в него. Share It не гарантира, че функциите, съдържащи се в Съдържанието на Share It, ще бъдат постоянни или без грешки, че дефектите ще бъдат отстранени или, че Share It или сървърът, на който е качен сайта, са свободни от вируси и бъгове. Мненията на отделните потребители или на лицата, предоставящи материали, са мнения на отделните членове на обществото и не изразяват мнението на Share It. В това отношение Share It не носи никаква отговорност.

Линкове към други сайтове са включени в този сайт, за да го направят възможно най-полезен. Но Share It не участва в тяхното изработване и не е отговорна за тяхното съдържание, както и за точността на информацията на тези сайтове.

VI. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Личните данни, събрани от Share It, ще се третират в съответствие със Закона за защита на личните данни. Share It си запазва правото да събира, обработва и анализира личните данни за изследователски и статистически цели (брой и честота на посещенията на сайта, брой на посетителите, профили на потребителите и на предоставящите материали, посетени страници и т.н.) и да публикува или предоставя тези данни на трети лица по начин, който не позволява засегнатите лица да бъдат идентифицирани. Личните данни (напр. като електронни адреси и др.) ще бъдат пазени в тайна. Въпреки това, Share It си запазва правото да публикува Вашето име във връзка с Ваши материали (ако Share It реши да го направи) и може да се свърже с Вас по различни причини, свързани със секцията на сайта, която ползвате. Вашите лични данни няма да се предоставят на трети страни без Вашето изрично съгласие или в случай, че разкриването на тази информация е необходимо, за да се идентифицира, разследва или заведе съдебно производство срещу всяко лице, което нарушава правата на Share It или на други лица, и особено, ако това се налага от закона, или ако използвате сайта за разпространение на незаконни материали. Чрез подходящи технически и организационни действия Share It е длъжна да гарантира, че Вашите лични данни са защитени срещу нерегламентирано използване. И преди всичко, Share It ще положи максимални усилия да защити данните от неразрешено или случайно унищожаване, случайна загуба, технически грешки, изопачаване, кражба или незаконно използване, модификация, копиране, неразрешен достъп или друго. Нещо повече, Share It ще положи максимални усилия за предприемане на всички необходими мерки, за да осигури конфиденциалност на данните, изпратени чрез интернет. Но Вие признавате, че не е възможно да се гарантира абсолютна сигурност
при трансфера на данни чрез интернет. Следователно, Вие изпращате на Share It лични данни единствено на Ваша пълна и лична отговорност. Share It не може да бъде отговорен за инциденти, възникнали по време на изпращането на данните от Вас, като, например, загуба на данни или пиратство от трето лице.

За услуги, предложени от трето лице чрез линк, който е достъпен на сайта, третото лице носи пълната отговорност за събиране и обработване на лични данни, изпратени от Вас. Share It няма да събира, нито ще запазва данните, предоставени от Вас.

Имате право да изисквате детайли от Вашите лични данни да бъдат поправени или изтрити като изпратите искане до Share It.

Повече за Политика за поверителност

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Share It има право да променя тези Условия за ползване по всяко време като публикува промените в интернет. Моля, преглеждайте редовно Условията за ползване, за да се уверите, че сте запознати с всички промени, направени от Share It. Ползването на сайта след като промените на Условията за ползване са публикувани в него, предполага, че Вие се съгласявате да бъдете правно обвързани с Условията за ползване, така както са актуализирани или допълнени.

Условията за ползване се регулират и тълкуват в съответствие с българските закони. Ако се окаже, че някоя клауза от Условията за ползване е незаконна, невалидна или по друг начин обезсилена заради промени в българското законодателството, то тя трябва да бъде разглеждана отделно и да се третира като заличена от Условията за ползване. В този случай останалите клаузи от Условията за ползване остават в сила.

Условията за ползване са изготвени на български език. Независимо, че може да има превод и на други езици, Вие се съгласявате, че в случай на конфликт между българската версия и всеки друг превод българският вариант ще има предимство.

Настоящите Условия за ползване са приети на 30.01.2020 г.