in

ЕК иска укрепване на международната роля на еврото

--Твоята реклама тук--

Европейската комисия представи нова стратегия за стимулиране на откритостта, силата и устойчивостта на икономическата и финансова система на ЕС през следващите години. Предназначението на тази стратегия е да се осигури по-добра възможност за Европа да играе водеща роля в световното икономическо управление, като същевременно ЕС се предпазва от нелоялни практики и злоупотреби. Заедно с това се заявява и волята на ЕС да полага усилия за по-устойчива и открита световна икономика, добре работещи международни финансови пазари и многостранната система въз основа на правила. Стратегията е съобразена с амбицията на председателя Фон дер Лайен Комисията да играе геополитическа роля и е продължение на Съобщението на Комисията от май 2020 г. „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“. Предложеният подход се основава на три взаимно подсилващи се стълба:

1. Укрепване на международната роля на еврото чрез насърчаване на партньорите от трети държави да използват еврото, чрез подпомагане на развитието на инструменти и базови финансови показатели, деноминирани в евро, и чрез подсилване на положението на еврото като международна референтна парична единица в енергетиката и търговията с основни стоки, в т.ч. по отношение на възникващите нови енергоносители като водорода. С издаването на висококачествени облигации в евро по линия на плана NextGenerationEU значително ще нараснат дълбочината и ликвидността на капиталовите пазари в ЕС пред идните години и тези пазари и еврото ще станат по-привлекателни за инвеститорите. Насърчаването на финансирането за устойчиво развитие също така е възможност финансовите пазари в ЕС да прераснат в световен център на „екосъобразното финансиране“, благодарение на което еврото да се превърне в основната парична единица за финансовите продукти за устойчиво развитие. В този контекст Комисията ще насърчава използването на екосъобразни облигации като средство за финансиране на енергийните инвестиции, които са нужни за постигането на целите за енергетиката и климата за 2030 г. Комисията ще издаде 30 % от всички облигации по плана NextGenerationEU под формата на екосъобразни облигации. Освен това Комисията ще търси възможности за разширяване на ролята на схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, за да постигне възможно най-голям резултат за околната среда и да подкрепя търговията по СТЕ в Съюза. Освен всичко това Комисията ще подпомага Европейската централна банка (ЕЦБ) в работата ѝ по евентуално въвеждане на цифрово евро, което да допълва парите в брой.

2. По-нататъшно развитие на инфраструктурните дружества на финансовите пазари в ЕС и повишаване на устойчивостта им, в т.ч. по отношение на извънтериториалното налагане на санкции от трети държави. В сътрудничество с ЕЦБ и европейските надзорни органи (ЕНО) Комисията ще извърши заедно с инфраструктурните дружества на финансовите пазари задълбочен анализ на слабостите им по отношение на незаконното извънтериториално налагане на едностранни мерки от трети държави и ще предприеме действия за преодоляване на тези слабости. Комисията също така ще създаде работна група за оценяване на евентуалните технически проблеми, свързани с прехвърлянето на финансови договори, деноминирани в евро или други парични единици на държавите от ЕС и подлагани на клиринг извън ЕС, към централни контрагенти, намиращи се в ЕС. Освен това Комисията ще проучи начините за осигуряване на непрекъснатостта на потока от основни финансови услуги, в т.ч. плащания, с предприятията или лицата от ЕС, на които са наложени едностранни извънтериториални санкции от трети държави.

3. По-нататъшно насърчаване на еднаквото прилагане и принудително изпълнение на наложените от ЕС санкции. Тази година Комисията ще разработи база данни – хранилището за обмен на информация за санкциите – за да осигури ефективно предаване и обмен на информация между държавите членки и Комисията за прилагането и принудителното изпълнение на санкциите. Комисията ще работи с държавите членки за създаване на единно звено за връзка по въпросите на прилагането и принудителното изпълнение с презгранични измерения. Освен това Комисията ще направи така, че финансовите средства, които ЕС отпуска на трети държави и международни организации, да не се използват в нарушение на санкциите на ЕС. Като се има предвид колко важно е да се следи за хармонизираното принудително изпълнение на санкциите на ЕС, Комисията ще създаде нарочна система, за да осигури възможност за анонимно предаване на сведения за случаите на отклонение от санкциите, в т.ч. сигнализиране за нередности.

С представената днес стратегия се надгражда Съобщението от 2018 г. относно международната роля на еврото, в което особено внимание се обръща върху засилването и задълбочаването на икономическия и паричен съюз (ИПС). Устойчивият икономически и паричен съюз е в основата на стабилната парична единица. Стратегията е съобразена също така с безпрецедентния план за възстановяване „Next Generation EU“, който ЕС прие за справяне с пандемията от COVID-19 и за да допринесе за възстановяването на европейските икономики и възприемането на екосъобразните и цифровите преобразования.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: ЕС е радетел на многостранните отношения и има волята да работи в тясно сътрудничество с партньорите си. Същевременно ЕС трябва да утвърди международното си положение от икономическа и финансова гледна точка. В тази стратегия се излагат главните начини за постигането на тази цел, в частност чрез насърчаване на използването на общата парична единица на ЕС – еврото – в световен мащаб. В стратегията се разглеждат и начините за укрепване на инфраструктурата, която е в основата на финансовата ни система, и за постигане на водеща световна роля в областта на екосъобразното финансиране и финансирането въз основа на цифрови технологии. Създавайки една по-устойчива икономика, ЕС трябва също така да се предпазва по-успешно от нелоялните и незаконните практики на трети страни. Когато възникнат такива практики, трябва да действаме решително и мощно. Именно затова е толкова важно да упражняваме ефективна принуда за изпълнението на налаганите от ЕС санкции.

--Твоята реклама тук--

Марейд Макгинес, комисар по въпросите на финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, заяви: Икономиката и финансовият пазар на ЕС трябва да запазят привлекателността си за международните инвеститори. Същественият напредък от последната световна финансова криза насам спомогна за подобряването на институционалната рамка и законодателната уредба на ЕС. Освен това с амбициозния план на ЕС за възстановяване в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, ще се подкрепя икономиката, ще се насърчава новаторството, ще се разширяват възможностите за инвестиции и ще се увеличава предлагането на висококачествени облигации в евро. Като продължение на тези усилия – и отчитайки новите геополитически предизвикателства – днес предлагаме редица допълнителни действия за повишаване на устойчивостта на икономиката на ЕС и на инфраструктурата на финансовите ѝ пазари, за засилване на положението на еврото като международна референтна парична единица и за укрепване на прилагането и принудителното изпълнение на санкциите на ЕС.

Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: Укрепването на международната роля на еврото може да предпази икономиката и финансовата ни система от сътресения във връзка с валутните курсове, да намали разчитането на други парични единици и да доведе до по-ниски разходи за предприятията от ЕС за извършване на сделките, хеджиране и финансиране. Новият ни дългосрочен бюджет и планът NextGenerationEU са средствата на наше разположение, с които да подкрепим възстановяването и да преобразим икономиките си, като в този процес повишим още привлекателността на еврото за световните инвеститори.

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: Силното евро е важно за енергетиката. През последните години ролята на еврото на енергийните пазари нарасна съществено. При договорите за природен газ делът му нарасна от 38 % на 64 %. Трябва да направим така, че тази тенденция да продължи на зараждащите се пазари, например пазара на водород, както и на стратегическите пазари на енергия от възобновяеми източници, където ЕС е световен водач. Освен това искаме да укрепим ролята на еврото във финансирането на инвестиции за устойчиво развитие, в частност като парична единица за екосъобразните облигации.

В Съобщението на Комисията от декември 2018 г. за укрепването на международната роля на еврото бяха заложени някои ключови действия за укрепване на положението на нашата парична единица. Съобщението бе придружено от Препоръка за международната роля на еврото в енергетиката и последвано от пет консултации по отрасли, отнасящи се до ролята на еврото на валутните пазари, в енергетиката, на пазарите на суровини, в търговията с основни селскостопански продукти и храни и в транспорта.

--Твоята реклама тук--

Източник: Факти.бг

--Твоята реклама тук--

Какво мислите?

0 гласа
Upvote Downvote

--Твоята реклама тук--

Вашият коментар

Avatar

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

--Твоята реклама тук--

Zima

Проф. Рачев с добра новина: Зимата приключи

Ananiev 1

И министър Кирил Ананиев е с коронавирус